Clubreglement

Algemene bepalingen

Art.1 Het bestuursorgaan van AZUA tennisvereniging, staat in voor de algemene leiding van de club. Het bestuursorgaan is enkel verantwoording verschuldigd aan de leden van de Algemene Vergadering.

Art.2 Elk lid wordt geacht het intern reglement te kennen en onvoorwaardelijk elke beslissing van het bestuursorgaan te aanvaarden.

Art.3 Bij niet naleven van het reglement kan het bestuursorgaan van AZUA gepaste maatregelen nemen, gaande van tijdelijke schorsing tot uitsluiting. Dit zonder teruggave van het lidgeld.

Leden

Art.4 AZUA Tennisvereniging bestaat uit wettelijke leden en toegetreden leden. De wettelijke leden zetelen in de Algemene Vergadering. Toegetreden leden zijn lid als men aanvaard is door het bestuursorgaan van AZUA. Toegetreden leden die hun lidgeld niet betaald hebben worden als ontslagnemend beschouwd.

Art.5 Het lidgeld geeft recht op het gebruik van de buitenterreinen vanaf half april tot half oktober, inclusief verlichting op bepaalde uren en het gebruik van de sanitaire voorzieningen. Idem voor de binnenterreinen, met de laagste prioriteit in de AZUA- zaal en de Tennis Vlaanderen sporthal (tijdens de week enkel ’s avonds). Zie reglement binnentennis.

Art.6 Elk lid is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke gegevens bij Tennis Vlaanderen. Wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven via secretariaat@azuatennis.be.

Art.7 Het bedrag van het lidgeld, Tennis Vlaanderen aansluiting inbegrepen, wordt jaarlijks bepaald door het bestuursorgaan. De geïnde bedragen zijn definitief verworven door de club. Enkel in bijzondere gevallen, waarover het bestuursorgaan autonoom beslist, kan een gedeeltelijke teruggave van het lidgeld plaatsvinden.

Art.8 Elk lid is door de Tennis Vlaanderen aansluiting verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Dit vanaf 1 april tot 30 maart van het volgend jaar.

Gastspelers

Art.9 Elk lid mag per tennisseizoen maximaal 3 keer één of meerdere gastspelers uitnodigen. Dit kan in de week van 9.00u tot 19.00u behalve op woensdagnamiddag, tijdens Interclub ontmoetingen of tijdens andere door de club georganiseerde activiteiten. Het AZUA-lid ziet er op toe dat de gastspelers het huishoudelijk reglement naleven. Elke gastspeler betaalt € 8,00 per uur.

Gedragscode

Art.10 De terreinen zijn enkel toegankelijk voor leden en zij die toelating hebben gekregen van het bestuursorgaan.

Art.11 Het is verplicht tenniskledij en tennisschoenen te dragen geschikt voor gravel (vlakke zolen, bij voorkeur met  fijn visgraatmotief), raadpleeg bij twijfel de terreinverantwoordelijke. Spelen met ontbloot bovenlijf is verboden.

Art.12 Het is verboden de terreinen te betreden als ze te vochtig zijn, wanneer er lijnen losliggen, wanneer de netten naar beneden zijn of wanneer er een verbodsteken is aangebracht. Plassen mogen op geen enkele manier worden verwijderd.

Art.13 Elke speler sproeit bij droog weer zijn terrein vóór elke speelbeurt en veegt 5 minuten vóór het einde van zijn/haar speelbeurt het terrein.

Art.14 Men mag met maximaal 8 tennisballen spelen behalve op terrein 4, tijdens de tennislessen of tijdens jeugdactiviteiten ed.

Art.15 Roken is niet toegestaan in het gebouw noch op de terreinen.

Art.16 Afval hoort thuis in de vuilnisbakken, er zijn geen honden toegelaten op of rond de terreinen.

Art.17 Toeschouwers zijn niet toegelaten op de terreinen.

Art.18 Sportzakken worden op de voorziene rekken geplaatst en niet in de cafetaria.

Art.19 Het is verboden te parkeren op de gearceerde zones en op de rijweg. Fietsen worden in de stallingen geplaatst.

Art.20 Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik. Het bestuursorgaan mag voorlopig, tot de beslissing van de Algemene vergadering is tussengekomen, leden schorsen voor een bepaalde termijn ingeval zij zich hebben schuldig gemaakt aan :

 • het niet naleven van de statuten of het huishoudelijk reglement
 • ingeval van wangedrag of onsportief gedrag
 • ingeval van grensoverschrijdend gedrag

Reservaties

Art.21    Algemeen

 1. De terreinen 1 – 2 en 3 kunnen bespeeld worden van 18.00u tot 23.00u.
  In het weekend vanaf 9.00u tot 23.00u.
 2. De terreinen A – B en C kunnen  in de week bespeeld worden vanaf 16.00u tot 23.00u.
  In het weekend vanaf 9.00u tot 23.00u.
 3. De terreinen 4 tot en met 11 en de hardcourts zijn te reserveren van 9u tot zonsondergang.
 4. De terreinen 5 – 6 en 7 zijn van einde april tot einde juni prioritair voorbehouden voor de groepslessen van de tennisschool. Andere tennislessen kunnen uitsluitend plaatsvinden op de terreinen 8 en 9. Op woensdagnamiddag kunnen er meerdere terreinen voorbehouden worden voor jeugdcompetitie of collectieve jeugdlessen e.d.
 5. Tennislessen worden uitsluitend georganiseerd via de AZUA-tennisschool
 6. Tijdens de spitsuren, in de week vanaf 18u30/19u, mogen jeugdspelers (17jaar of jonger) enkel reserveren samen met een volwassen lid.

Men kan slechts eenmaal reserveren en spelen met verlichting. Nadat de lichten gedoofd werden kunnen ze niet opnieuw aangestoken worden.

Art.22    Regels

 1. Buitenterreinreservatie: enkel online

De leden kunnen na betaling van het lidgeld elektronisch een terrein reserveren via de Tennis Vlaanderen-site. Men kan reserveren van 6 dagen op voorhand. Een elektronische reservatie vervalt wanneer de betrokken spelers 5 minuten na aanvang van het speeluur niet zijn opgedaagd.

2. Binnenreservatie: enkel op de club

Voorrang op de binnenterreinen is er voor de leden die buiten reserveerden maar door de regen daar niet kunnen spelen .

De leden kunnen een terrein binnen reserveren door de lidkaarten van de spelers aan te brengen in het reservatiebord. Om geldig te reserveren moet minstens 1 speler aanwezig blijven op de club. Tijdens het speeluur mogen er geen kaartjes verplaatst of verwisseld worden.

De persoonlijke lidkaarten zijn aanwezig in de club en zijn numeriek geklasseerd. Er ligt een alfabetische lijst waarin men zijn/haar lidnummer kan opzoeken.

Varia

Art. 23 Elk lid heeft het recht andere leden of spelers (die gerechtigd zijn de terreinen te gebruiken) aan te manen het huishoudelijk reglement na te leven. Indien nodig mag het bestuur worden ingelicht.

Art. 24 Het bestuursorgaan mag te allen tijde maatregelen nemen die nodig zijn voor de correcte naleving van het intern reglement.

Art. 25 Er mag geen enkele activiteit georganiseerd worden zonder goedkeuring van het bestuursorgaan.


Reglement binnentennis

maandag tot en met vrijdag

Art.1 Vanaf de start van het zomerseizoen half april tot half september mogen  AZUA leden gratis gebruik maken van de binnenterreinen in de AZUA  zaal en in de Tennis Vlaanderen zaal.

Art.2 De binnenterreinen kunnen niet op voorhand gereserveerd worden. Reserveren kan  door het lidkaartje van elke speler in het reservatiebord te plaatsen. Om geldig te reserveren moet minstens 1 speler na de reservatie aanwezig blijven op de club.

Art.3 De beschikbare uren zijn de volgende (AZUA zomerleden hebben steeds de laagste prioriteit bij het gebruik):

AZUA zaal:    

van maandag tot en met zondag  van 09u tot 23u 

De collectieve tennislessen hebben steeds voorrang op het gebruik van de binnenterreinen.

 TVL- zaal

van maandag tot en met vrijdag  vanaf 19u

zaterdag – zondag vanaf 09u (behalve op zaterdagochtend tijdens eventuele uren van de Topsporttrainingen)

 De Topsportschool Tennis Vlaanderen, de Tennis Vlaanderen interclubcompetitie voor de jeugd (op woensdag) en de volwassenen (op zaterdag en zondag) hebben steeds  voorrang.

 Het AZUA dubbeltornooi  heeft voorrang op het gebruik van de Tennis Vlaanderen zaal.

De clubavonden op vrijdag en de finales van de clubkampioenschappen op het einde van het zomerseizoen hebben eveneens voorrang op het gebruik van de terreinen in de  beide  zalen.

 Art.4 Het is uitdrukkelijk  verboden om met bevuilde tennisschoenen de binnenterreinen te betreden.

Het Topsportcentrum Tennis Vlaanderen schrapt onmiddellijk de overeenkomst met AZUA als zij sporen van gravel op de terreinen aantreffen.

 Dus: enkel met gravelvrije schoenen binnen spelen! Breng hiervoor een tweede paar tennisschoenen mee.